Komunikat Organizacyjno-Finansowy ŚZSzach nr 1/2022

przyjęty uchwałą Zarządu ŚZSzach nr 5/2022 w dn. 31 marca 2022 r.

Komunikat obowiązuje od 1 kwietnia 2022r. do odwołania

 

Komunikat podaje podstawowe składki roczne PZSzach oraz określa pozostałe opłaty, które należy wnosić bezpośrednio na konto ŚZSzach:

Świętokrzyski Związek Szachowy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce. REGON: 291215060, NIP: 9591514289.  Nr rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517

Leg. : KOF_PZSzach – Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach  z dnia 28 listopada 2021r.

 

Składki oraz opłaty licencyjne, rejestracyjne lub roczne do ŚZSzach należy uregulować przed wysłaniem wymaganych deklaracji i druków a kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do wniosku/deklaracji.

Wysokość wszystkich pozostałych opłat na rzecz PZSzach i FIDE podane są w KOF_PZSzach.

Poniższe stawki nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

A – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I OPŁATY ROCZNE

 1. Roczna składka członkowska – opłaty wnoszone na konto ŚZSzach. do dnia 20 kwietnia.

1.1. Roczna składka członkowska PZSzach.

 1. a) dla nowych członków rejestrowanych w bieżącym roku – 100 PLN
 2. b) dla członków zarejestrowanych w 2021 roku – 150 PLN, w 2020 roku – 250 PLN
 3. c) dla członków zwyczajnych i wspierających w zakresie sportu niepełnosprawnych – 300 PLN
 4. d) dla pozostałych członków zwyczajnych – 350 PLN
 5. e) opłata za rejestrację nowego klubu wynosi – 150 PLN
 6. f) opłata za zmianę nazwy klubu wynosi – 100 PLN.

1.2. Roczna składka członkowska ŚZSzach.

 1. a) dla nowych członków (klubów i stowarzyszeń) rejestrowanych w bieżącym roku – 90 PLN
 2. b) dla pozostałych członków (klubów i stowarzyszeń) – 140 PLN
 3. c) dla zawodników (bez przynależności klubowej) – 50 PLN

1.3. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

 

Klasa sędziowska – opłata

sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA)   – 70 PLN

sędzia klasy centralnej (P, I) –      60 PLN

sędzia klasy okręgowej (II, III)    – 50 PLN

 

1.3.1. Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w bieżącym roku. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania, naraża zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia turnieju w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz nieprzekazania sprawozdania i wniosków na tytuły i kategorie.

1.3.2. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w bieżącym roku).

1.3.3. Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach.

1.3.5 Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE.

1.4. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej

Trener, instruktor – 30 PLN (płatne na konto ŚZSzach)

B – LICENCJE I OPŁATY JEDNORAZOWE

 1. Opłata za wydanie licencji (zawodniczej, instruktorskiej, sędziowskiej, klubowej) wynosi 30 PLN – wpłata na konto ŚZSzach.

2.1. Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie Licencyjnym Polskiego Związku Szachowego opublikowanym na stronie internetowej www.pzszach.pl.

2.2. Posiadanie licencji zawodniczej wymagane jest we wszystkich turniejach rangi Mistrzostw Województwa.

2.3. Posiadanie licencji sędziowskiej, instruktorskiej, klubowej wymagane jest we wszystkich oficjalnych imprezach szachowych na terenie województwa świętokrzyskiego

2.4. Stawki opłat za licencje FIDE zgodnie z KOF_PZSzach

 1. Opłata za nadanie kategorii okręgowej – wpłata na konto ŚZSzach.

3.1. Dla zawodnika zrzeszonego w klubie: 0 PLN

3.2. Dla zawodnika niezrzeszonego bez opłaconej składki członkowskiej (pkt. 1.2.c): 30 PLN

3.3. Za nadanie kategorii szachowych na wniosek zawodnika z turnieju nieuwzględnionego w systemie rankingowym (pkt. 4.4) – dodatkowo 50 PLN.

 1. Opłaty rankingowe

4.1. W turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE oraz w turniejach z możliwością uzyskania kategorii centralnej nie klasyfikowanych w rankingu FIDE zgodnie z KOF_PZSzach

4.2. W turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii okręgowych 5 PLN za zawodnika płatne na konto ŚZSzach.

4.3. Opłatę rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach/WZSzach za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

4.4. Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat rankingowych na konto PZSzach/WZSzach.

4.5. Nieprzekazanie przez organizatora należnej kwoty (pkt. 4.1, 4.2) skutkuje nieuwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno-rankingowym. W tym przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

 1. Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE zgodnie z KOF_PZSzach
 2. Opłaty za rejestrację turnieju nieklasyfikowanego w rankingu FIDE.

6.1. Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię centralną wynosi:

 1. a) turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 PLN
 2. b) turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 PLN x liczba uczestników

6.2. Dla turniejów 5-8 rundowych wskazanych w pkt. 5.1 opłata wynosi 50% wymienionych stawek.

6.3. Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.

6.4. Turnieje grane tempem P’60 są rejestrowane przez ŚZSzach i podlegają opłacie na konto ŚZSzach w ww. wysokości.

 

C – OPŁATY STARTOWE

 1. Opłaty startowe uprawniające do udziału w Mistrzostwach Województwa i innych zawodach szczebla wojewódzkiego.

Mistrzostwa Województwa Seniorów klasyczne/(szybkie, błyskawiczne) – 120/(50) PLN

Mistrzostwa Województwa Juniorów, Młodzików klasyczne/(szybkie, błyskawiczne) – 80/(40) PLN

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Seniorów/Juniorów klasyczne – 200/120 PLN

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Seniorów, Juniorów (szybkie, błyskawiczne) – 120 PLN

Drużynowe Mistrzostwa Wojew. Młodzików klasyczne/(szybkie, błyskawiczne)  – 120/(50) PLN

Ww. stawki dotyczą pierwszej drużyny/pierwszego zawodnika w poszczególnej lidze/grupie wiekowej. Zniżki dla kolejnych drużyn/zawodników (min. 25% – tylko w wypadku zgłoszeń klubowych) powinny być określane każdorazowo w komunikacie turniejowym.

Turnieje Grand Prix Gór Świętokrzyskich zgodnie z regulaminem rozgrywek

Turnieje w ramach programu Wspieramy Turnieje Szachowe zgodnie z regulaminem programu.

 

D – WYNAGRODZENIA

 1. Ekwiwalenty sędziowskie i szkoleniowe

8.1. Wynagrodzenia i ekwiwalenty są ustalane bezpośrednio między organizatorem i sędzią lub szkoleniowcem.

8.2. W przypadku braku ustaleń (pkt. 8.1.) obowiązują stawki z KOF_PZSzach, które należy traktować jako zalecane do rozliczeń wewnątrz ŚZSzach.

8.3. W turniejach jednodniowych stosuje się ww. stawki bez względu na czas trwania imprezy.

8.4. W przypadku turniejów wielodniowych gdy łączny szacowany czas trwania rund rozgrywanych w ciągu dnia przekracza 5 godzin lub gdy sędzia wykonuje dodatkowe prace niewynikające ze Statusu Sędziego (np. przyjmowanie zgłoszeń, przygotowanie sali gry, tworzenie PGN, prowadzenie transmisji) przysługują mu dodatkowe stawki dzienne.

8.5. Minimalne stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, wynoszą dla:

 1. a) trenera klasy M, starszego trenera FIDE, arcymistrza, sędziego klasy IA 100 PLN
 2. b) trenera I klasy, trenera FIDE, sędziego klasy FA 85 PLN
 3. c) trenera II klasy, mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej 70 PLN
 4. d) instruktora, sędziego klasy pierwszej 60 PLN

8.6. Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego lub szkoleniowego

 1. a) posiadanie licencji
 2. b) uregulowane roczne opłaty uprawniającej do prowadzenia działalności w bieżącym roku.

 

E – ZMIANA KLUBU I WYPOŻYCZNIA

 1. Opłata za zmianę przynależności klubowej zawodnika

 

9.1. Z rankingiem FIDE – wg KOF_PZSzach

9.2. Bez rankingu FIDE – pierwsza rejestracja w roku – bez opłaty,  – każda następna rejestracja w tym samym roku – 20 PLN.

 1. Opłata za wypożyczenie zawodnika

10.1. Bez rankingu FIDE, z rankingiem FIDE do 1700 bez tytułu lub kategorii centralnej –  50 PLN

10.2. W pozostałych przypadkach opłata wg KOF_PZSzach; okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub czas trwania określonych zawodów.

Wypożyczenie zawodnika wyłącznie do rozgrywek drużynowych następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego Komisji Ewidencji Klasyfikacji ŚZSzach.  lub sekretarza ŚZSzach.

 

F – WALKOWERY I ODWOŁANIA

 1. Opłaty karne za walkowery w rozgrywkach drużynowych

W rozgrywkach drużynowych kapitan drużyny zobowiązany jest do powiadomienia o walkowerze indywidualnym sędziego głównego rozgrywek, kapitana drużyny przeciwnej oraz Wiceprezesa  ds. Sportowych (lub Sekretarza) ŚZSzach do godz. 20 dnia poprzedzającego rozegranie rundy.  W takim przypadku nie mają zastosowania kary dotyczące walkowerów indywidualnych.

 

11.1. Walkowery drużynowe

Kara za każdy mecz oddany walkowerem wynosi 200 PLN w Ligach Seniorów i Juniorów (płatne na konto ŚZSzach.)

11.2. Walkowery indywidualne na poszczególnych szachownicach

W przypadku braku powiadomienia nałożona zostanie kara za każdą partię oddaną walkowerem  w wysokości:

– 100 PLN  za walkower w rozgrywkach seniorów i juniorów

– 50 PLN  za walkower w pozostałych przypadkach karę należy ją wpłacić na konto ŚZSzach.

Kary za walkowery indywidualne nie mają zastosowania w przypadku naliczenia kar drużynowych.

Nieuregulowanie opłat karnych powoduje wyłączenie klubu z rozgrywek o drużynowe mistrzostwo woj. świętokrzyskiego w następnym sezonie.

 1. Kaucja

Wpłata łącznie z pisemnym wnioskiem do Zarządu ŚZSzach o rozpatrzenie odwołania

lub protestu dotyczącego rozgrywek szachowych w woj. świętokrzyskim – 100  PLN

Zwrot kaucji nastąpi po uznaniu odwołania lub protestu. Protest powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub protestu.

 

G – CENY POZOSTAŁYCH USŁUG I SPRZĘTU

 1. Oferta druków, reklam, usług, sprzętu i dofinansowania dla klubów

Oferta będąca załącznikiem do niniejszego komunikatu (opublikowana na stronie www.szszach.pl) zawiera ceny usług i towarów. Ceny te dla wszystkich członków ŚZSzach., którzy mają uregulowane wszystkie bieżące składki i opłaty podlegają rabatom:

 1. 100% na reklamę na stronie www i facebooku ŚZSzach
 2. 20% na opłaty należne i płatne wyłącznie do ŚZSzach (wymienione w niniejszym KOF)
 3. 15% na usługi związane z organizacją turniejów w woj. świętokrzyskim (sędziowanie, transmisja, koordynacja etc.)
 4. 12% na wydawnictwa, puchary, medale i wysokość wsparcia w ramach projektów ŚZSzach
 5. 7% na sprzęt szachowy i nagrody

 

UWAGI:

 1. Ww. stawki Zarząd ŚZSzach ustalił w oparciu o pełnomocnictwo PZSzach udzielone w LICENCJI nr 00000015 z dnia 17.01.2007 r.
 2. Opłaty należy wnosić na konto ŚZSzach, jeśli jednak przelew zostanie dokonany na konto PZSzach
  – płatnik ma obowiązek zawiadomić o tym skarbnika (pisemnie lub mailem: skarbnik@szszach.pl).
 3. Niniejszy komunikat może być uzupełniony uchwałą Zarządu ŚZSzach.

 

Za Zarząd Świętokrzyskiego Związku Szachowego:

 

Skarbnik –  Edyta Anyż                                                                                                  Prezes –   Tomasz Stefaniak