STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach, w skrócie “ŚZSzach.”, zwany dalej “Związkiem”. Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego i posiada prawa oraz obowiązki określone statutem Polskiego Związku Szachowego.

§ 2


Terenem działania Związku jest obszar województwa świętokrzyskiego, a siedzibą władz miasto Kielce.

§ 3


Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Związek działa zgodnie z niniejszym statutem w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w szczególności z ustawą o kulturze fizycznej oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. W zakresie działalności merytorycznej i gospodarki finansowej Związek podlega nadzorowi Urzędu Miejskiego w Kielcach zwanego dalej “Urzędem”.
§ 5


Związek w ramach swojej działalności współpracuje z wojewódzkimi władzami sportu oraz innymi organizacjami sportowymi.

§ 6


Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7


Związek opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i działaczy.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8


Celem związku jest rozwój i popularyzacja szachów na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej i korespondencyjnej.

§ 9


Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:


1/ opracowywanie kierunków rozwoju szachów w województwie,


2/ ustalanie planów szkoleniowych dla wszystkich etapów wyszkolenia sportowego,


3/ prowadzenie i organizowanie:


a/ szkolenia zawodników,


b/ szkolenia i doszkalania instruktorów oraz sędziów, we współdziałaniu z PZSzach.,


c/ wydawania publikacji o tematyce szachowej,


4/ organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, propagandowych, treningowych i innych,


5/ sprawowania nadzoru nad działalnością merytoryczną klubów i sekcji szachowych, a zwłaszcza w zakresie:


a/ rozwoju szachów w województwie,


b/ prowadzenie klasyfikacji sportowej,


c/ organizacji rozgrywek wojewódzkich wszystkich kategorii wiekowych i grup rozgrywkowych,


d/ realizacji kalendarza imprez sportowych,


e/ prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej,


f/ prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy i sędziów,


g/ przyznawania wyróżnień i nagród oraz nakładania kar dyscyplinarnych,


6/ sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu,


7/ prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.


 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 10


Członkowie Związku dzielą się na:


1/ zwyczajnych,


2/ honorowych,


3/ wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Związku są:

 2. a/ kluby sportowe działające w zakresie sportu szachowego,


  b/ inne organizacje działające w zakresie sportu szachowego.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i popierające cele Związku.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu szachowego.
§ 12

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 2. a/ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,


  b/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,


  c/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

 3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach Delegatów.
 4. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
§ 13


Członkowie Związku są zobowiązani do:


1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w szachach,


2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie,


3/ prowadzenia działań na rzecz popularyzacji masowej gry w szachy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

 2. a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,


  b/ rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji szachów w tym stowarzyszeniu,


  c/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

 3. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 4. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji szachowej uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych.
§ 15


Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 16


Władzami Związku są:


1/ Walne Zgromadzenie Delegatów,


2/ Zarząd,


3/ Komisja Rewizyjna.

§ 17


Kadencja Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 18


Władze Związku mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani mogą obejmować funkcje prezesa lub wiceprezesów.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 19


Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.

§ 20


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:


1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,


2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,


3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,


4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,


5/ nadawanie godności członka honorowego,


6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej,


7/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku,


8/ rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Związku.

§ 21


W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział:


1/ z głosem stanowiącym - delegaci wybrani w klubach szachowych, działacze Komisji Sekcji Gry Korespondencyjnej - według Klucza Wyborczego ustalonego przez Zarząd oraz członkowie honorowi,


2/ z głosem doradczym członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 22


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem zgromadzenia.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Urzędu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Związku

§ 24

 1. Zarząd Związku składa się z 7-11 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Sekretarz jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Związku, w uzgodnieniu z Urzędem i wchodzi z urzędu w skład Związku i jego Zarządu.
§ 25


Do kompetencji Zarządu Związku należy:


1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,


2/ realizowanie wytycznych i zaleceń Urzędu i PZSzach. w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu szachowego oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,


3/ występowanie do Urzędu i PZSzach. oraz podejmowanie działań w sprawach:


a/ dotacji dla Związku,


b/ szkolenia i doszkalania kadr trenersko - instruktorskich,


c/ budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu szachowego,


d/ rozdziału środków na działalność szachową,


4/ zarządzania majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,


5/ uchwalenia kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Związku,


6/ ocena działalności szachowych klubów sportowych lub klubowych sekcji szachowych,


7/ reprezentowanie Związku we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym,


8/ powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,


9/ rozstrzyganie sporów związanych z działalnością klubów szachowych,


10/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,


11/ ustalanie zakresu obowiązków i kontrola działalności Biura Związku.

§ 26

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 27


W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują prezesowi, wiceprezesom, skarbnikowi i sekretarzowi.

Komisja Rewizyjna

§ 28

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  2. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, ale przynajmniej 2 razy w roku kontrole całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
  3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
  4. Protokoły wraz z wnioskami z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada do wykonania Zarządowi i do wiadomości Urzędu.
  5. Komisja Rewizyjna ma prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
  6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
  7. Rozdział V

   Nagrody i wyróżnienia

   § 29


   Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla sportu szachowego.

   § 30


   Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i zawodnikom sportu szachowego oraz nadawać ustanowione przez Władze Związku odznaczenia honorowe.

   § 31


   Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe, odpowiednie przepisy Urzędu i regulaminy Związku.

   Rozdział VI

   Kary

   § 32

  8. Związek ma prawo nakładania kar na:

  9. a/ członków Związku,


   b/ zawodników,


   c/ trenerów i instruktorów,


   d/ sędziów i działaczy.

  10. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określają przepisy dyscyplinarne Urzędu i regulamin dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.
  11. Rozdział VII

   Majątek i fundusze Związku

   § 33

  12. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  13. Na fundusze Związku składają się:

a/ wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,


b/ dotacja Urzędu,


c/ składki roczne członków Związku,


d/ darowizny,


e/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku,


f/ wpływy z działalności gospodarczej Związku, prowadzonej w oparciu o aktualny stan prawny.

§ 34


Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

§ 35


Wszelkie postanowienia władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 36


Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają przepisy Urzędu.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

§ 37


Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 38


Uchwała o rozwiązaniu Związku winna określić sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 39


Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 40


O wszelkich sprawach dotyczących działalności Związku, nie ujętych w niniejszym statucie oraz odpowiednich przepisach jednostek zwierzchnich decyduje:


a/ Walne Zgromadzenie Delegatów,


b/ Zarząd Związku w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.


Statut zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Szachowego w Kielcach w roku 1988. Zmiany w statucie zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Szachowego w Kielcach w dniu 3-10-2000 r.